Search

hdc.mv


Media Center

May 18th, 2024

ތިލަފުށި ފޭސް 2 އިން ސިނާއީ ބޭނުމަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިން ވިއްކުމާ ގުޅޭ

May 16th, 2024

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ރުއްގަނޑު 3 ގެ ބީޗް ދަރަޙައްދުގައިވާ ހަޓްތަކާއި، ތަކެތި ބިމުގެ އިމުތެރެއަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

May 14th, 2024

RFP – Lease of unit from Thilafushi Chemical Warehouse

May 14th, 2024

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ރުއްގަނޑު 3 ގެ ބީޗް ސަރަޙައްދުގައިވާ ހަޓްތަކާއި، ތަކެތި ނެގުމާއި ގުޅޭ

May 13th, 2024

ތިލަފުށި ފޭސް 1 އިން ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ވިއްކުމާ ގުޅޭ އިޢުލާނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހު

May 12th, 2024

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގައި މަދިރި އުފެދޭ ގޮތަށާއި، ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗާގުޅޭ

May 9th, 2024

ހުޅުމާލެއިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ދިރިއުޅުމަށް ބިން ވިއްކުމާ ގުޅޭ

May 8th, 2024

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހުސް ބިންތަކުގައި ޤަވައިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗާގުޅޭ

May 7th, 2024

Submission and Opening Sheet – Lease of unit from Commercial Block “B” for the provision of a cafe / restaurant along with HDC staff canteen

May 2nd, 2024

ތިލަފުށި ފޭސް 2އިން ސިނާއީ ބޭނުމަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިން ވިއްކުމާ ގުޅޭ