Search

hdc.mv


Media Center

February 1st, 2024

ވިނަރެސް މަޝްރޫއުއިން ފްލެޓު ބައްލަވައިގަތް ފަރާތްތަކަށް މަހުކުއްޔާއި ގުޅޭގޮތުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ އިތުރު ލުއިތަކާއި ގުޅޭ

January 31st, 2024

ފޭސް އެކެއްގެ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަހު ކުލިން ޑިސްކައުންޓް ދިނުމާއި ގުޅޭ

January 30th, 2024

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޗެނަލް ޕްރޮޖެކްޓް 02 (ހާބަރ 02 އަދި ކޮންވެންޝަނަލް ސެންޓަރ) މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދު ހުސްކުރުމާގުޅޭ

January 29th, 2024

RFP – Lease of unit for the provision of a Multi-format Convenience Store from Malas Residence Commercial

December 31st, 2023

ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ޖޫރިމަނާ މައާފު ކުރުމާއި ގުޅޭ

December 28th, 2023

Iulaan No. HDC(161) -REM/IU/2023/556, regarding unauthorized use of Hulhumalé lands*

December 14th, 2023

ހުޅުމާލެ، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅުގައި އިމާރާތުގެ ބާވަތް 1 އަދި 2 ގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

December 13th, 2023

ހުޅުމާލެ، ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅުގައި އިމާރާތުގެ ބާވަތް 1 އަދި 2 ގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާއި ގުޅޭ

November 20th, 2023

ކ. ތިލަފުށީގެ ފަޅުތެރެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާގުޅޭ

November 15th, 2023

ހުޅުމާލެ މަގުތަކުގެ ޕޭމަންޓުމަތީގައި ހުއްދަނެތި ގޮނޑި މޭޒު ޖަހައިގެން ވިޔަފާރިކުރުމާއި ބެހޭ